L’Alcora. Víctimes mortals de la Guerra Civil per accions bèl·liques al terme municipal i trasllat al “Valle de los Caídos”

L’estudi del Llibre de Defuncions del Jutjat de Pau de l’Alcora es una font documental básica per l’estudi de la mortalitat al terme municipal durant la Guerra Civil a conseqüència d’accions bèl·liques com bombardejos i combats en el front de batalla. La major part d’aquestes 203 víctimes soterrades al cementiri de la localitat –la totalitat dels soldats de l’exèrcit franquista caiguts en batalla o morts a l’Hospital Militar- van ser traslladats en 1952 a una fossa dins del mateix cementiri on es va construir un monument en el seu homenatge i de nou traslladats alValle de los Caídos en 1959.  Aquest informe analitza i identifica aquestes víctimes mortals de la Guerra Civil i els trasllats de les seues restes. Altres víctimes mortals de la Guerra Civil i de la repressió durant la guerra i la postguerra, com els 10 soldats veïns del municipi i morts a conseqüència de la guerra fora de la província, els 25 alcorins morts per la repressió durant la Guerra Civil o els 78 afusellats i morts en presons víctimes de la repressió franquista han sigut estudiats en altres investigacions i publicacions1.

L’estudi del Llibre de Defuncions

Les dades que ens aporta l’estudi de les inscripcions del Llibre de Defuncions del Jutjat Pau de l’Alcora, ordenades cronologicament, informen sobre la identitat, la causa i el lloc de la mort, el veïnatge o la procedència de la persona inscrita en alguns casos, i la seua unitat militar en el cas dels militars morts en acció de guerra.

Segons aquestes informacions un total de 203 víctimes mortals estan registrades a la localitat a conseqüència o relacionades amb accions bèl·liques durant la Guerra Civil2. En 78 dels casos consta com a lloc de la seua defunció l’Hospital Militar –també denominat Hospital de Campanya en algunes inscripcions registrals-, en les 125 inscripcions restants consta que van morir al terme municipal, en molt pocs d’aquests casos consta el lloc concret.
Entre les 203 víctimes mortals inscrites al Llibre de Defuncions entre febrer de 1938 i abril de 1939 a conseqüència d’accions bèl·liques i fets relacionats amb la Guerra Civil un total de 164 eren membres d’unitats militars de les forces franquistes que operaven al territori3. Les primeres inscripcions d’aquests soldats de l’exèrcit franquista daten del 24 de juny de 1938 –pocs díes després de la caiguda de la població en mans de les tropes franquistes- i la última inscripció es tracta d’un soldat magrebí del Tabor de Regulars que mor a l’Hospital Militar el 28 de febrer de 1939. Les unitats militars que més es repeteixen en les quals estaven adscrits aquests soldats franquistes son la 108 División, el Batalló San Marcial i el Batalló 202 de la 1ª Divisió de Navarra, la Bandera de la Legió adscrita també a aquesta Divisió i el Tabor de Regulars.

Un total de 32 de les victimes mortals inscrites eren membres de l’exèrcit republicà –tres d’ells de la provincia de Castelló4. Entre aquests 32 soldats republicans 30 van morir per accions de guerra a l’Hospital de Campanya o al terme municipal i dos van ser presoners de l’exèrcit franquista que van morir un a l’Hospital Militar i l’altre a un Batalló de Treballadors5.

Entre la població civil vuit van ser les víctimes mortals: tres a l’Hospital Militar a conseqüència de bombardejos –dos benassalencs i un veí d’Albocàsser6-, i cinc casos en els quals no s’ha pogut determinar la causa exacta en el marc de la cojuntura bèl·lica del moment7.

Un mausoleu per als herois caiguts en la “Guerra de Liberación”

El 29 d’octubre de 1950 van ser traslladats les restes dels “héroes de nuestro glorioso ejército caídos en la liberación de estas tierras” que no van ser reclamats per les seues famílies, del lloc que ocupaven al cementiri de l’Alcora al mausoleu erigit en el propi cementiri per l’escultor Francisco Michavila Paús.

L’acte solemne de trasllat i benedicció del monument va estar presidit per Rafael García Valiño8, Alt Comissari d’Espanya en Àfrica –que va ser general d’aquests militars-, assistint a l’acte el governador civil de la província Luis Julve, el governador militar José Montaner, el president de la Diputació Provincial José Ferrandis Salvador i l’alcalde de l’Alcora, Federico Michavila Paús -que impulsor d’aquest projecte-, va pronunciar un emotiu discurs.
En el mateix acte es va procedir a l’exhumació de les restes dels soldats del “Ejército Nacional” i traslladats al mausoleu segons s’explica en l’acta redactada a l’efecte pel Secretari Municipal9.

Aquesta informació apareix en un expedient de l’Ajuntament de l’Alcora de 1952 baix el títol “Relación de Caídos y Mártires para archivar en el Ayuntamiento”, un document que tracta sobre la demanda per part del Governador Civil de Castelló d’un informe dels “caídos” en la població per procedir al seu trasllat futur alValle de los Caídos10. En aquest expedient es on es troba la relació nominal de “Caídos del Glorioso Ejército Nacional en el avance por estas tierras”, els quals serien els traslladats dos anys abans al mausoleu erigit al cementiri. Aquest llistat realitzat en 1952 conté un total de 168 noms dels quals hem comprovat que set están repetits i conté dos noms nous que no es van poder comprovar al Llibre de Defuncions –Francisco Vich Torrasa i Jerónimo Castro Carretero-, d’aquesta manera ens trobem amb 159 noms que coincideixen amb els 164 militars franquistes inscrits al Llibre de Defuncions. Aquesta diferència de cinc noms després de fer les comprovacions oportunes es deguda a que en el llistat de soldats “caiguts” de 1952 falten quatre inscrits com “sin identificar” en el Llibre de Defuncions i també un soldat magrebí, Ben Abdallhan Lajsar.

En l’escrit enviat pel governador civil de Castelló a l’alcalde de l’Alcora el 19 de novembre de 1952 transmitint les indicacions del ministre de la Governació segons l’acord del Consell de Ministres, a banda de la demanda de l’elaboració de l’informe detallat dels excombatents morts al terme municipal i del seu lloc d’enterrament també es demana a l’Ajuntament que es pose en contacte amb les famílies per consultar sobre un eventual trasllat de les restes per la seua sepultura definitiva alValle de los Caídos. En la sessió de l’Ajuntament de l’Alcora de 2 de desembre de 1952 es dona lectura a les llistes de “Caídos y mártires” i s’informa que en les gestions realitzades amb les famílies amb les quals s’ha pogut contactar han manifestat el seu desig de no lliurar les restes pel seu trasllat al Panteó Nacional. L’Ajuntament de l’Alcora demana a la “Superioridad” que li concedeixi l’honor de guardar les restes en el monument erigit al cementiri. Malgrat aquesta demanda poc més de sis anys després totes les restes dels soldats enterrats al Mausoleu del cementiri serien traslladats alValle de los Caídos.

El trasllat al “Valle de los Caídos” en 1959

En l’expedientLista de los Caídos enterrados en Cuelgamuros 24-III-1959que es trova al fons de Govern Civil de l’Arxiu Històric Provincial de Castelló11, trobem no solament informació sobre els llistats amb els noms dels soldats i víctimes de la Guerra Civil traslladats alValle de los Caídos, també informació sobre la confecció de caixes i urnes per dipositar les restes, els jornals de treball empleats i les despeses del transport realitzades des de la provincia de Castelló.

Entre els llistats dirigits pel Govern Civil de Castelló al Patronat de la Fundació de la “Santa Cruz del Valle de los Caídos” el 21 de març de 1959 trobem un document que conté relacions de diferents localitats de la provincia que sumen un total de 1.685 restes traslladats en 46 caixes individuals i 116 col·lectives, i entre els llistats enviats pels municipis es troba la relació enviada per l’Ajuntament de l’Alcora amb un total de 168 noms que fan referència als cossos que van ser dipositats en 12 caixes col·lectives.

Aquesta relació de noms coincideix numericament amb l’enviada per l’Ajuntament de L’Alcora en 1952, un total de 168, no obstant aixó en aquesta relació de 1959 no estan els dos militars que apareixien amb una anotació com “exhumados” en la relació de 195212. Després de comprovats els noms dels dos llistats hem detectat que en el segon de 1959 hi ha un cas més de un nom que es repeteix13, i a més l’últim nom de la relació de 1959 correspon a José Oliveda Verdaguer, l’unic soldat republicà entre les restes enviats alValle de los Caídosdes de l’Alcora14. D’aquesta manera si als 168 noms del llistat de 1959 resten els vuit casos duplicats van ser realment 160 els restes de soldats enviats des de la localitat.

Les despeses totals d’aquest trasllat comptabilitzades pel Govern Civil van suposar un total de 124.745,50 pessetes entre confecció d’urnes i caixes, jornals i transport segons la suma de totes les quantitats que per aquestos treballs remiteixen els diferents ajuntaments de la provincia. L’Ajuntament de l’Alcora en un document signat pel seu alcalde Francisco Grangel el 31 de març de 1959 declara haver pagat un total de 7.822,50 pessetes en aquests conceptes -6.600 pessetes al taller de fusteria de Daniel Albero per la confecció de 12 caixes i 1.222,50 pessetes en concepte de jornals en el cementiri per treballs d’exhumació realitzats entre el 4 i el 7 de març15. A banda del treball d’obrers municipals també diferents fàbriques de la població van col·laborar desienteressadament cedint als seus obrers en aquests treballs d’exhumació al cementiri exceptes dos de les empreses que sí que van demanar a l’Ajuntament i el cobrament dels jornals dels seus treballadors16.

El 14 d’octubre de 1959, set mesos després, es autoritzat Juan Ascón –com alcalde accidental de la localitat- per part del Govern Civil a la retirada de les quantitats  de les factures emesses per l’Ajuntament per aquests treballs realitzats en març de 1959.

Trobem un nou llistat amb els noms dels cossos enviats alValle de los Caídosen 1959, en aquesta relació de noms també per localitats realitzada pel Patronat de la Fundació de la “Santa Cruz del Valle de los Caídos” en 1960 es fa referència a l’enviament de 1.048 documents de persones identificades amb les seues  restes dipositats alValle de los Caídosper a que el Govern Civil mitjançant els ajuntaments corresponents poguessin facilitar aquesta informació i les famílies tingueren constància del trasllat de les restes i de la seua localització actual. Com hem comprovat en el cas de l’Alcora i d’altres municipis en aquesta última relació solament apareixen les persones identificades, aleshores açó explica la diferència quantitativa entre el primers llistats enviats pel Govern Civil i confeccionats pels ajuntaments amb un total de 1.685 cossos o restes mortals molts dels quals eren soldats sense identificar i la segona relació de 1960 amb els 1.048 noms identificats.

La última informació que tenim d’aquest trasllat en aquest expedient data de 1965 quan el mencionat Patronat de la Fundació envía una carta el 8 de març a tots els governs civils de les províncies que van enviar restes alValle de los Caídosconsultant sobre si la relació de noms enviats en 1959 es exacta o hi ha modificacions en el temps transcorregut, escrit al que contesta el Govern Civil de Castelló que constata que no hi ha cap modificació en la relació de noms.

RELACIÓ DE VÍCTIMES MORTALS DE LA GUERRA CIVIL A L’ALCORA CONSEQÜÈNCIA D’ACCIONS BÈL·LIQUES

En aquesta relació de noms i informacions elaborada a partir de l’estudi del Llibre de Defuncions del Registre Civil incorporen les dades de filiació, la data de la mort, les de procedencia/veïnatge quan s’ha pogut obtenir, i altres dades en la seccióObservacionsen la qual indiquem els casos en els quals van morir a l’Hospital Militar, també dades relatives a la unitat militar i escala dels militars inscrits i altres d’interés en el cas dels civils inscrits com la seua professió o causa de la mort.  Destaquem en cursiva els noms de la persones les restes de les quals van ser traslladats al Valle de los Caídos.

Nom                                           Data def.        Procedència                    Observacions

Aparicio Gómez, Juan             1938/02/21      Atzeneta                         Hospital Militar
Martin Belluenda, José           1938/02/22      Obón (Terol)                   Hospital Militar
De Diego Medrano, Francisco1938/02/23     Calahorra (Rioja)             Hospital Militar
Maros Costa, Juan                   1938/02/27    Sans (Girona)                  Hospital Militar
Terribal Pérez, Pedro               1938/03/01    Lorca (Murcia)                Hospital Militar
Rus Moreno, Bernabé             1938/03/12     Torres (Jaén)                   Hospital Militar
Alcaraz Torres, Antonio           1938/03/29    Fuentealamo (Murcia)       Hospital Militar
Gómez Villanueva, José Luis    1938/03/30     Málaga                            Hospital Militar
Ruiz García, Fernando            1938/05/05      Godelleta (València)         Hospital Militar
Moya Hernández, Julio           1938/05/08      Biar (Alicante)                  Hospital Militar
Vidal Carbonell, José              1938/05/08      Ibi (Alacant)                     Hospital Militar
Sánchez Abril, Evaristo           1938/05/24      Valencia                            Hospital Militar
Roig Casanova, Angéles         1938/05/26       Benassal                           Hospital Militar
Tena Tena, Juan                     1938/05/26       Benassal                           Hospital Militar
Terabeck, Juan                      1938/05/27       Txecoslovaquia                 Hospital Militar
Ballester Domingo, Manuel    1938/05/31                                                Hospital Militar
Martínez Rodríguez, José       1938/05/31       Cortes de Baza (Granada) Hospital Militar
Bellmunt Villalonga, Magda.   1938/06/01       Albocàsser                        Hospital Militar
Campmajor Rabasa, Jaime    1938/06/01        Masnou (Barcelona)          Hospital Militar
Cardena Jiménez, Pedro        1938/06/01        Algeciras                           Hospital Militar
Parra Zafra, Miguel                1938/06/01       Almansa (Albacete)           Hospital Militar
Sense identificar                     1938/06/01                                                Hospital Militar
Adan Casanovas, Julián          1938/06/03                                                Hospital Militar. 132 Bri 426º Bat.
Del Rio Puig, Antonio             1938/06/04                                                Hospital Militar. 132 Bri 2º Bat.
Valero Sánchez, Laureano      1938/06/04                                                Hospital Militar. 132 Bri 2º Bat.
Andrés Albalat, Francisco      1938/06/07                                                 Hospital Militar. 22 Bri 86º Bat.
Mahiques Mena, Vicente        1938/06/07                                                Hospital Militar. 86 Bat. 22 Brigada
Marcos Escudero, Miguel       1938/06/07                                                Hospital Militar. 22 Bri 86º Bat.
Martínez Moreno, Sebastián   1938/06/07                                                 Hospital Militar. 86 Bat. 22 Brigada
Sense identificar                      1938/06/07                                                Hospital Militar
Torija Alejandre, Gerardo       1938/06/07                                                Hospital Militar
Escrig Porcar, Enrique            1938/06/08     Castelló                  Hosp. Mil. Guàrdia seguretat.Inscrit10/12/1940
Sancho Pallarés, Cristóbal      1938/06/14     Alcora                    Soldado rojo. Inscripció 12/06/1944
Alemán, José                         1938/06/24                                   9º Bat. América 108 Div.
Álvarez Pando, Federico      1938/06/24                                  Bat. Arapìles 3ª de Navarra
Álvarez, Enrique                   1938/06/24                                  Bat. 137 3ª Compañia 108 Div. Alferez
Avendaño Correa, Marco     1938/06/24                                  193 Bat. 128 Brig. Sargento
Blanco, Benigno                    1938/06/24                                   Bat. 137 Ametralladoras 108 Div.
Cernada González, Manuel  1938/06/24                                    202 Bat. 1ª Comp. 108 Div.
Couto Castro, José               1938/06/24                                    193 Bat. 128 Brig.
Dieguez Vázquez, Severiano 1938/06/24                                    Bat. 194, 4ª Compañía 108 Div.
Diez, Roberto                        1938/06/24                                     2º Bat. San Marcial 1ª Navarra. Cabo
Domínguez Antón, José          1938/06/24                                   133 Bat. 3ª Comp. 108 Div.
Fernández Fernández,Antonio1938/06/24                                  194 Bat. 108 Briig.
Fernandez Pérez, Lorenzo      1938/06/24                                    Bat. 137 3ª Compañia 108 Div.
Fierre Pérez, Eugenio             1938/06/24                                    San Marcial Div. Navarra
García Minguela, Simón         1938/06/24                                    Bat. 137 3ª Compañia 108 Div.
González Castedo, Antonio    1938/06/24                                     194 Bat. 108 Briig.
González González, José        1938/06/24                                      Bat. 137 2ª Compañia 108 Div.
Guillón, Juan                          1938/06/24                                     Bat. 137 108 Div.
Hernández García, Juan         1938/06/24                                     108 Div. 194 Bat Sargento
Lago Muros, Ramiro               1938/06/24                                     133 Bat. Botiquin 108 Div.
Lázaro Merino, Matías            1938/06/24                                     108 Div. 194 Bat
Leiro Iglesias, Amadeo           1938/06/24                                      108 Div. 194 Bat
Liñeiro López, José                 1938/06/24                                      133 Bat. 2ª Comp. 108 Div.
López Esquejo, Felisindro      1938/06/24                                        Bat. 137 2ª Compañia 108 Div.
López Taboada, Lino              1938/06/24                                        133 Bat. 3ª Comp. 108 Div.
López, Rafael                          1938/06/24                                        Bat. 137 3ª Compañia 108 Div. Sargento
Martín López, Julián              1938/06/24                                        Legionario 5ª Bandera 1ª Navarra
Martínez Bárcena, Manuel     1938/06/24                                        133 Bat. 2ª Comp. 108 Div.
Martínez, Guillermo               1938/06/24                                       3er Batallón América 3ª Comp. 108 Div.
Millán García, José                1938/06/24                                       Legión 5ª Bandera 3ª Navarra
Paz, Segundo                         1938/06/24                                        108 Div. 194 Bat
Pereiro Del Rio, Francisco    1938/06/24                                        Bat. 137 Transmisiones 108 Div.
Pérez Cruz, Sebastián           1938/06/24                                         Bat. 137 3ª Compañia 108 Div.
Pérez Estevez, Emilio           1938/06/24                                         194 Bat. 108 Briig.
Pérez González, Manuel       1938/06/24                                         Bat. 137 3ª Compañia 108 Div.
Piña Pérez, Juan                  1938/06/24                                          194 Bat. 108 Briig.
Pita Antelo, Segundo           1938/06/24                                           Bat. 137 2ª Compañia 108 Div. Sargento
Queipo Lago, Aguedino       1938/06/24                                           5º Tabor Alhucemas 1ª Navarra
Rivas Iglesias, Victoriano    1938/06/24                                          Bat. 137 4ª Compañia 108 Div.
Rodríguez, Abel                   1938/06/24                                           Bat. 137 2ª Compañia 108 Div.
Salgado Silveiro, Juan         1938/06/24                                           194 Bat. 108 Briig.
Sense identificar                  1938/06/24
Sense identificar                  1938/06/24                                            2 Bat San Marcial 1 Navarra
Sense identificar                  1938/06/24                                            108 Div. 194 Bat
Suárez Bermúdez, Manuel   1938/06/24                                          133 Bat. 1ª Comp. 108 Div.
Suárez León, Daniel             1938/06/24                                          5º Tabor Alhucemas 1ª Navarra
Taboada, Antonio                1938/06/24                                           133 Bat. 1ª Comp. 108 Div.
Varela García, Arturo        1938/06/24                                             Bat. 137 3ª Compañia 108 Div.
Vázquez López, Maximino  1938/06/24                                            194 Bat. 108 Briig.
Abserrán, Vicente               1938/06/25                                            Hosp. Mi18ª Comp. 5ª Bandera Leg. 1ªNavarra
Alerany Elna, Juan J. Pedro 1938/06/25 Pinell de Brai (Tarragona) 1ª División 1ª Centuria 5! Bandera de Navarra
Álvarez Minguez, Rogelio      1938/06/25                                           19ª Co. 5ª Bandera Legión, 1ª Div Nav.Sargento
Belart, Fernando                  1938/06/25                                            19ª Comp, 5ª Bandera Legión, 1ª Div. Navarra
Colomer Reyner, Tomás       1938/06/25      Huesca                          5º Tabor Alhucemas 1ª Div. Navarra
Cuenca Villalba, Francisco  1938/06/25                                            20ª Comp. 5ª Bandera de la Legión 1ª Navarra
De Cruz Sanz, Jacinto          1938/06/25                                            19ª Compañia 5ª Bandera Legión
De León, Elías                      1938/06/25                                            18ª Comp. 5ª Bandera de la Legión 1ª Navarra
Del Corral Martín, Juan      1938/06/25                                            18ª Comp. 5ª Bandera de la Legión 1ª Navarra
Estevez, Eloy                        1938/06/25                                           19ª Comp. 5ª Bandera Legión 1ª Navarra
Fernández Herrera, Emilio  1938/06/25                                            5º Tabor Alhucemas 1ª Div. Navarra
García Dora, Juan               1938/06/25                                             num. 322.715
Giménez, Tiburcio               1938/06/25                                             18ª Comp. 5ª Bandera de la Legión 1ª Navarra
González, Salvador            1938/06/25                                               17ª Comp. 5ª Bandera Legión 1ª Navarra
Guede, José                        1938/06/25                                               Legionario
Hernández Núñez, Félix     1938/06/25      La Tala (Salamanca)       5ª Bandera de la Legión 1ª Navarra
Iglesias del Río, Antonio     1938/06/25      Marín (Pontevedra)          Bat. 137 3ª Compañia 108 Div.
Lonza, Severino                  1938/06/25                                                2 º Compañia 183 Bat. 138 Div.
Ortega Mtez Arteaga, Ramón 1938/06/25                                           17ª Compañia 5ª Bandera Legión 1ª Navarra
Peira, Joaquin                         1938/06/25                                           20ª Compañia 5ª Bandera Legión 1ª Navarra
Picón López, José                   1938/06/25                                            5ª Bandera de la Legión 1ª Navarra
Rey Cordal, Benito                  1938/06/25                                             Artilleria 137 Bateria 13 1ª Navarra
Sense identificar                      1938/06/25
Sense identificar                     1938/06/25                                         num. 3717. 5º Tabor Alhucemas, 1ª Div. Navarra
Sense identificar                     1938/06/25                                         num. 3386. 5º Tabor Alhucemas, 1ª Div. Navarra
Sense identificar                     1938/06/25
Sense identificar                     1938/06/25
Tejedor Macedo, Ricardo      1938/06/25     La Seca (Valladolid)     18ª Compañia 5ª Bandera Legión 1ª Navarra
Vázquez López, Víctor           1938/06/25                                           Regimiento de Burgos, Bat. 202 4ª Compañía
Aziturte Gómez, Manuel        1938/06/26                                           5ª Bandera Legión 1ª Div. Navarra
Carrera García, Javier          1938/06/26                                            202 Batallón 1ª Compañía 108 División
Dens Rodríguez, Manuel       1938/06/26                                            202 Batallón 1ª Compañía 108 División
Forjen Vale, Faustino           1938/06/26      Ortigueira (Coruña)     202 Batallón 108 División
Gallardo Santos, Tomás       1938/06/26                                            202 Batallón 3ª Comp. 108 División. Sargento
Gómez López, Emiliano        1938/06/26                                            202 Batallón 3ª Compañía 108 División
González Escanciano, Albano1938/06/26                                           2ºBat San Marcial 10ª Comp. División Navarra
González García, Pedro         1938/06/26      Sevilla                           202 Batallón 3ª Compañía 108 División
González González, Uldelino 1938/06/26      Maspredilla (León)         108 División
Lorenzo Iglesias, José            1938/06/26      Orense                             202 Batallón 3ª Compañía 108 División
Lorenzo, Víctor                      1938/06/26                                              4ª Comp. Tercio Begoña 61 División. Sargento
Miqueleo García, José           1938/06/26                                              202 Batallón 3ª Compañía 108 División
Pérez Díaz, Manuel                1938/06/26                                              202 Batallón 3ª Compañía Reg. Burgos
Soria Lavilla, Gregorio            1938/06/26      Bahamonde (Lugo)          202 Batallón 3ª Comp. 108 División. Teniente
Vázquez Mosquera, José       1938/06/26                                             202 Batallón 3ª Compañía Reg. Burgos
Carbajo, José                        1938/06/27                                             19ª Comp. 5ª Bandera Legión 1ª Div. Navarra
Fariño Paredes, Jesús           1938/06/27                                              194 Batallón Reg. Zaragoza 108 División
Fernandez Framas, Ramón    1938/06/27                                             5ª Bandera Legión 1ª Div. Navarra
López López, Bautista            1938/06/27                                             194 Bat. Reg. Zaragoza 108 División 2ª Comp
Mier Barredo, Angel               1938/06/27                                            Tercio Lácar, Compañía 4ª
Pérez Martínez, Alvaro          1938/06/27                                            194 Batallón 3ª Compañía 108 División. Alferez
Ramallal Mosquera, Ramón   1938/06/27                                             202 Batallón 2ª Compañía 108 División
Sense identificar                     1938/06/27                                             5º Tabor de Alhucemas 3ª Compañía. Sargento
Vázquez Laurero, Jesús         1938/06/27                                              202 Batallón 3ª Compañía Reg. Burgos
Virquella Valcárcel, José       1938/06/27                                              202 Batallón 3ª Compañía 108 División
Castro Fontdevilla, Manuel   1938/06/28
Esparza, Manuel                    1938/06/28                                           Hosp. Mil. Tercio Nuestra Sra Del Camino 4ª Co
Rodríguez Montaña, Alfonso 1938/06/28                                            Hosp. Mil. Reg. Burgos 131 202 Bat. 1ª Co
Valdez Sansano, Angel          1938/06/28                                            Hosp. Mil. Tercio Lácar 4ª Compañía
Bahamonde, José                   1938/06/28                                           193 Batallón 1ª Compañía 108 División
Campo Castro, Antonio         1938/06/28                                           194 Batallón 3ª Compañía 108 División
Carballo Jobal, Jaime            1938/06/28                                           194 Batallón 1ª Compañía 108 División
Farach Pons, Francisco         1938/06/28                                           194 Batallón 4ª Compañía 108 División
Ferris Remolar, Vicente         1938/06/28
Granda Cabeza, Angel          1938/06/28                                            194 Batallón 1ª Compañía 108 División
Iriarte Aldove, Félix              1938/06/28                                            9º América 3ª Compañía 108 División
López Eugenio, Antonio        1938/06/28                                            194 Batallón 1ª Compañía 108 División
López Valcárcel, Antonio      1938/06/28                                            194 Batallón 3ª Compañía 108 División
Martín Consejo, Valentín      1938/06/28                                           7ª Bandera Legión 20ª Compañía Div. Navarra
Mier Gómez, Feliciano          1938/06/28                                           2º Bat. San Marcial 10ª Compañía Div. Navarra
Millán Prieto, Sebastián        1938/06/28                                          194 Batallón 108 División
Pariño Parcoles, Jesús          1938/06/28                                           194 Batallón 1ª Compañía 108 División
Pérez Sanz, Jacinto de          1938/06/28                                            5ª Bandera Legión 19 Comp, 1ª Div. Navarra
Ramón, Jesús                         1938/06/28                                            Cabo
Reonelta Vendel, José María 1938/06/28                                            Tercio Lácar 4ª Compañía División Navarra
Reyero Reyero, Santiago        1938/06/28                                           202 Batallón 3ª Compañía 108 División
Roneo Mevech, Albino           1938/06/28                                            194 Batallón 1ª Compañía 108 División
Vázquez López, Héctor          1938/06/28                                            202 Batallón 4ª Compañía 108 División
Yguilino Lazcano, Pedro       1938/06/28                                             4ª Compañía 108 División
Fernández Pérez, Eloy          1938/06/29                                              Hosp. Mil. 2º Batallón San Marcial Alferez
Del Pozo Diez, Angel             1938/06/29                                              1º Tercio Lácar 1ª Compañía
Castelo Amado, Antonio        1938/07/01                                             Hosp. Mil. 9ª Ligero 20ª Bateria
Lorente Rodríguez, Pedro      1938/07/01                                             Hosp. Mil. 4ª Bandera FET Jons Navarra
Vázquez Sánchez, Manuel     1938/07/01                                               Hosp. Mil. 19ª Bateria del 9º Ligero
Armendáriz Armend.,Agapito 1938/07/03                                             Hosp. Mil. Tercio Lácar 4ª Compañía
Ben Abdallhan, Lajsar            1938/07/04                                             Hosp. Mil. Tabor de Regulares Tetuán 2ª Co
García González, Eugenio     1938/07/04                                             Hosp. Mil. 2ª Bandera FET JONS Navarra
Díaz López, Alfredo                1938/07/06                                            Hosp. Mil. Tercio de Danar milicias FET JONS
Paz Majo, Eliseo                    1938/07/06                                            Hosp. Mil. Bat. 167 Regimiento San Quintin
Berrazuete Santa Maria, José 1938/07/07                                           Hosp. Mil. 25 Bat. del 11 Reg Ligero de Burgos
Serrano SanVicente, Domingo1938/07/07                                           Hosp. Mil. 25 Bat. del 11 Reg Ligero de Burgos Besos SantaEufemia, Gauden1938/07/08                                          Hosp. Mil. 2ª Co 4ª Bandera FET JONS Navarra
Serrat Garolera, Jaime            1938/07/08                                         Hosp. Mil. 1ª Comp. 8º Bat. Reg. América
Expósito Lloreda, Germán      1938/07/09                                         Hosp. Mil. 4ª Compañía del Tercio de Lácar
Gutiérrez Parra, Antonio        1938/07/09                                          Hosp. Mil. Prisionero enemigo
Martínez López, Manuel         1938/07/10                                           Hosp. Mil. Batallón 202 Reg. Burgos
Martínez Ochagabia, Angel    1938/07/10                                           Hosp. Mil. 8º Batallón Reg. América. Sargento
Julian Castelló, Trinitaria           1938/07/13      Villahermosa                  Hosp. Mil. Inscripció 25/03/1942
Tenorio Salas, José María      1938/07/16                                           Hosp. Mil. Reg. América 23, 4º Bat. 4ª Comp.
Fernández Cota, Julio               1938/07/18                                           Hosp. Mil. 2ª Bandera FET de Navarra
Tameda Tameda, Manuel       1938/07/19                                       Hosp. Mil.  Gr. Información Art. Valladolid, Cabo
Echeverria Tirapu, Emilio      1938/07/20                                       Hosp. Mil. 2ª Bandera Navarra Ametralladoras
Martín Vázquez, Eugenio       1938/07/20                                       Hosp. Mil. 5ª Bandera Legión 17ª Compañía
Serdá Sastre, Antonio             1938/07/20                                       Hosp. Mil. Reg. San Marcial 22 Comp. 6ª
Vidal Villalonga, José             1938/07/20                                       Hosp. Mil. Reg. San Marcial 22 Comp. 6ª
Camarero Camerero, Melitón 1938/07/21                                      Hosp. Mil. 2º Bat. San Marcial 9ª Comp.
Pérez Mave, Antonio               1938/07/21                                       Hosp. Mil. 5ª Bandera del Tercio 20ª Comp.
De la Torre Ero, José              1938/07/24                                       Hosp. Mil. 5ª Bandera de Falange de Navarra
Vives Bastón, José                   1938/07/24                                       Hosp. Mil. 7ª Bandera del Tercio 28
Lahoz Gómez, Tristán               1938/07/25      Atzeneta                     Veterinari
Veira Porta, Camilo                1938/07/25                                         Hosp. Mil. 5ª Bandera del Tercio 18ª Comp.
Barragán Flores, Colombiano 1938/07/27                                         Hosp. Mil. 5ª Bandera del Tercio 18ª Comp.
Ibarrena Uranga, Joaquín      1938/07/29                                           Hosp. Mil. Requeté Tercio de San Ignacio
Súarez Villaser, Gerardo         1938/07/29                                           Hosp. Mil. 5ª Bandera del Tercio 19ª Comp.
Sense identificar                       1938/08/08                                          Hosp. Militar. Chapa 4967
Redolat Pérez, Ramón               1938/08/08      Alcora                          calle del Calvario 23. Mort inscrita 25 sept 1939
Aizpuru Aizpuru, Manuel         1938/08/14                                          Hosp. Mil. 8º Bat. América Comp. Ametrallad.
Sense identificar                       1938/08/16                                         Hosp. Mil.Tabor Regulares Alhuce. Chapa 2827
Bagán Pallarés, Antonio             1938/08/31      Onda                           Carreter
Otero del Río, Eduardo            1938/10/22      Gueñe (Coruña)          Hosp. Mil. Reg. Zaragoza 30, Batallón 200
Bustelo Súarez, Gabriel           1938/12/01      Cabo (Asturias)            Hosp. Mil. Reg. Zaragoza 30, Batallón 199
El-lal-lal Zernani Mohamet     1939/02/28                                           Hosp. Mil. Mehalla de Lanzara 4 2ª Tabor
Oliveda Verdaguer, José         1939/04/02     S. Pablo Figueras (Girona)Cuartel Escolta 2ª Com. Bat. Trabajadores 135
Vich Torrasa, Francisco
Castro Carretero, Jerónimo

[1]EnLa represión en la retaguardia republicana, País Valenciano 1936-1939de Vicent Gabarda (1996) i enUn país en gris i negre: memòria histórica i repressió franquista a Castellóde Juan Luis Porcar (2ª ed, 2016)

[2]Jutjat de Pau de l’Alcora. Llibre de Defuncions

[3]La major mart van morir directament en acció de guerra però alguns també van morir a l’Hospital Militar temps després a conseqüència de les ferides rebudes.

[4]Juan Aparicio Gómez d’Atzeneta mort el 21 de febrer de 1938, Enrique Escrig Porcar de Castelló mort el 8 de juny de 1938 i Cristóbal Sancho Pallarés de l’Alcora mort el 14 de juny de 1938.

[5]Es tracta d’Antonio Gutiérrez Parra mort a l’Hospital Militar el 9 de juliol de 1938 i de José Oliveda Verdaguer del Batalló de Treballadors 135 mort al carrer Martinet segons indica la inscripció de la partida de defunció el 2 d’abril de 1939.

[6]Ángeles Roig Casanova, Juan Tena Tena i Magdalena Bellmunt Villalonga respectivament.

[7]Trinitaria Julián Castelló de Villahermosa morta per ferides de metralla el 7 de juliol de 1938, Tristán Lahoz Gómez d’Atzeneta el 25 de juliol de 1938 i Antonio Bagán Pallarés veí d’Onda mort el 31 d’agost de 1938 possiblement casos relacionats amb el pas accions bèl·liques per bombardejos i proximitat del front de batalla. L’alcorí Ramón Redolat Pérez mort el 8 d’agost de 1938 per “asfixia por colgamiento” potser relacionat amb algún possible episodi de repressió.

[8]Nomenat “hijo predilecto e ilustre” de la localitat per acord unànim de la sessió ordinària del ple municipal el 28 d’octubre de 1950.

[9]Acta municipal de l’Ajuntament de l’Alcora de 29 d’octubre de 1950

[10]Arxiu Municipal de Alcora.Expediente “Relación de Caídos y Mártires para archivar en el Ayuntamiento”

[11]Arxiu Històric Provincial de Castelló. Caixa 11.308

[12]Gregorio Soria Lavilla i Julio Fernández Cota.

[13]Francisco P. Tarrach i Francisco Pons Tarrach apareix dos vegades i es tracta de la mateixa identitat.

[14]Un presoner republicà que formava part del Batalló de Treballadors 135 i va morir el 2 d’abril de 1939.

[15]Una quantitat abonada per l’encarregat de l’Ajuntament, Samuel Falomir.

[16]Les fàbriques Salvador Cotanda “La Esmeralda” i Viuda de Salvador Cotanda “La Progresiva” van emetre factures a l’Ajuntament de l’Alcora per 193,80 euros cadascuna pel treball dels seus obrers.


Autors: Juan Luís Porcar i Dolors Domingo

Vols rebre les útlimes notícies del Grup al teu mail i estar al dia de les últimes novetats?

Butlletí de notícies

Envia'ns el teu mail!

* En cap cas usarem el teu correu electrònic per enviar cap tipus de spam. Tampoc el compartirem amb tercers. Amb l'enviament d'aquest formulari de subscripció acceptes la política de privacitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

Vols col·laborar amb el Grup? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

Fes camí amb nosaltres

    Desplaça cap amunt