Grupo de Sanidad Militar del C.E. de Operaciones de Galicia. Militars i soldats morts durant la Guerra Civil a Morella (abril-juny 1938)

Autors: Francesc-Xavier Duarte Martínez[1] i Juan Luis Porcar Orihuela[2]

Un total de 273 militars –oficials, suboficials, soldats i presoners de guerra van morir, o ingressaren cadàver, d’acord amb la documentació oficial consultada, a conseqüència de les ferides rebudes en el front de batalla en llocs de socors i equips quirúrgics del Grupo de Sanidad Militar del Cuerpo de Ejército de Operaciones de Galicia. Aquest va arribar a Morella en algun moment entre el 3 d’abril, dia en què va caure la població en mans dels militars revoltats, i el 6 d’abril, moment en què s’anoten les primeres baixes hospitalàries per defunció i llur lloc de soterrament.[3]Gairebé tots van ser soterrats entre els dies 6 d’abril i 16 de juny de 1938 al cementeri municipal de Morella indicant la seua fila i fossa corresponent. En algun cas també puntual, els cadàvers foren exhumats i reinhumats o directament transportats[4]a les seues localitats respectives, pels seus familiars, o a Cuelgamuros “Valle de los Caídos” al 1959.

Aquesta informació s’ha pogut documentar mitjançant la troballa[5]de dos relacions o llistats de víctimes de la guerra durant la visita a l’Arxiu Històric Eclesiàstic de Morella (Església Arxiprestal de Santa Maria, AHEM) el 15 de febrer de 2007.[6]AlLibro 1º de mortuorios para el Hospital Real y militar de Morella, que da principio en 1º de Marzo de 1838aparegueren dos conjunts de documents dins d’un foli doblegat per la meitat on es podia llegir en bolígrafHospital Cívico-Militari, per tant, cal entendre que foren recollits per la seua temàtica comuna, possiblement, per algun erudit o historiador que amb anterioritat havia visitat l’arxiu i els havia trobat.

El primer conjunt de documents, del qual ja férem un treball introductori,[7]contenia fins a 57 quartilles nominals de baixes per defunció hospitalària de l’Hospital Cívico-Militar de la Plaza de Morellaproduïdes entre 1873-75 (Tercera Guerra Carlina). El segon conjunt, que és el que ara presentem, estava format per dos relacions (documents). La primera (Doc. 1) de 10 folis, estava mecanografiada a una cara i manuscrita, a manera d’ampliació, a l’altra. Havia estat signada pel capità metge en cap Miguel Parrilla (Hermida) i recollia les baixes produïdes entre el 6 i el 29 d’abril de 1938 amb el grup de procedència (dins de l’organigrama de l’exèrcit), classe (per jerarquia), nom i localització de la fossa.[8]Cal assenyalar que a la part manuscrita, que és menys descriptiva, s’assenyala que les files estaven completades, pel que fa a les fosses no especificades, per difunts provinents de la1ª División de Navarrai, per tant, cal entendre que hi havia una llista complementària a aquest document (que sembla degué estar en possessió de l’Ajuntament de Morella). Així, per exemple, a la fila 7 hi ha fins a 19 entrades amb nom quan, realment, hi ha fins a 27 sepultures. La segona (Doc. 2) relació consta de 3 folis manuscrits a una única cara per dos mans diferents on es relaciona el número de fitxa, nom, data de mort de l’ingressat i la localització de la seua sepultura. Alguns dels noms que hi apareixen són coincidents amb els del Doc. 1 adés descrit. Malauradament, desconeixem l’autoria d’aquesta llista i cap de les escriptures coincideix amb la de la primera relació. Suposem que pel grau de coneixement en la matèria tractada deu haver estat també elaborada per un membre delGrupo de Sanidad Militar del Cuerpo de Ejército de Operaciones de Galicia.

En aquesta relació de 273 víctimes del front de batalla soterrades al cementeri de Morella, segons el documentGrupo de Sanidad Militar del Cuerpo de Ejército de Operaciones de Galicia(Doc. 1) el Doc. 2 i la contrastació de la informació aportada per ells amb la dels llibres de defuncions corresponents (T. 21, 22 i 23) del Registre Civil de Morella que compta amb la indicació de la seua localització entre les files o rases[9]1 i 11 trobem, en la seua gran majoria, soldats d’unitats de l’exèrcit franquista excepte un oficial i 7 suboficials, i un total de 16 presoners de l’exèrcit republicà entre ells dos tinents. Hi ha un total de 34 restes sense identificar, però amb el número de la xapa del soldat en quatre de les inscripcions, també quatre són presoners de l’exèrcit republicà i dos soldats sense identificar són musulmans de l’exèrcit franquista. Entre les unitats militars a les quals pertanyien els soldats soterrats del cementeri de Morella cal destacar la 9ªBandera de Falange Española Tradicionalista de Aragón(FET) amb 44 membres; 14 delRegimiento de Mallorca; 13 soldats deRegulares de Melilla; 8 d’unitats d’artilleria, delRegimiento de Flandes, delRegimiento de Infanteria de Zamorai de divisions de l’Ejército de Navarra;[10]7 delRegimiento de Burgosi deSanidad del Ejército de Galicia. En un total 54 inscripcions consta que les restes han sigut exhumades, de les quals en 40 casos consta el seu trasllat al “Valle de los Caídos”.

La zona del cementeri de Morella on es van realitzar les inhumacions és la compresa, segons l’única entrada al recinte, en el segon quadre[11]a la dreta. És la zona del quadre que es conserva amb herba i sense creus ni làpides visibles i arribaria, originàriament, fins als nínxols existents. Aquests ocuparen part del perímetre inicial de la zona destinada als enterraments que ens ocupen, entre 1 i 1,5 m, sense arribar a destruir cap fossa (d’acord amb la informació aportada per Ernesto Barreda Sancho, membre de l’actual brigada municipal d’obres). En aquesta zona hi ha dos sepultures amb creu col·locades a posteriori, la del soldat Eudaldo Crosas Masramón que consta a la llista que presentem i la de José Fumadó col·locada per la seua família l’any 2005, soldat republicà que apareix al corresponent llibre de defuncions del Registre Civil de Morella

A hores d’ara, qualsevol vestigi sobre la localització aïllada de cap de les sepultures és impossible realitzar ja que el terreny està pla i no conserva cap irregularitat a nivell superficial. Atés el nombre de files reconegudes als documents, 11 en total, i el número de sepultures o fosses per fila, sembla que almenys 27, aquestes files estarien disposades en direcció Est-Oest ocupant una superfície aproximada de 572 m2(48 m de longitud en l’eix major Est-Oest per 12 m de longitud a l’eix menor Nord-Sud) i podrien haver arribat a acollir fins a 297 sepultures individuals. Com ja ha estat dit, una petita franja d’aquest àrea rectangular hi romandria actualment per davall dels nínxols (estrictament el pas que habilita l’accés als mateixos).

L’explicació que ara us presentem es vorà ampliada a un treball que al respecte estem preparant conjuntament amb l’historiador Pep Querol Balaguer (Castell i Museus de Morella, Ajuntament de Morella) i que esperem publicar a una revista científica de l’àmbit provincial de les comarques de Castelló pròximament.

RELACIÓ ALFABÈTICA DE VÍCTIMES

DADES

Nom

Data defunció

Procedència

Observacions

Abaterer Rodríguez, Juan 1938/04/15 No consta Rasa 6 Fila 19. Burgos 31 4º Bon. 4ª Cía.
Adelantado Martínez, Carlos 1938/06/02 Pavías (Castelló)   Fila 11 núm. 8. “Prisión”
Albarrán Martín, Sinforiano 1938/04/20 Salamanca Rasa  6 Fossa 11. Artillería Ligera 13 3ª Bat. Sergent
Alejandro Lozano, Estanislao 1938/05/26   Fila 10 núm. 26
Alemany Campany, Jaime 1938/04/13 Palma de Mallorca Rasa 4 Fossa 7. Regto. Mallorca 38 Bat.
Alomar Blanco, Rafael 1938/04/15 Palma de Mallorca “Llevado”. Traslladat a Saragossa. Artillería Mayores
Alonso Castaño, Antonio 1938/04/06    
Alonso Omeñara, Manuel 1938/05/20   Fila 10 núm. 5
Álvarez Castaño, Celso 1938/04/06-29   Rasa  5 Fossa 10. FET 9ª Bandera Aragón
Álvarez Reguera, José 1938/04/06-29 No consta Rasa 6 Fossa 14. Regto. Burgos 31 5º Bon.
Alzamora Obea, Miguel 1938/04/06-29   Rasa 4 Fossa 6. Regto. Mallorca 38ª Bat.
Andrés Gargallo, Ignacio 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 4. FET 9ª Bandera Aragón.
Andrés Gargallo, Santiago 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 27. FET 9ª Bandera Aragón.
Antón Rodríguez, Tomás 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 8. FET 9ª Bandera León.
Argento Pedro, Ramón 1938/05/28 Amposta (Tarragona) Fila 11 núm.   1. Presoner
Arlues Arlamisa, Crisanto 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 29. FET 9ª Bandera Aragón
Arrisqueta Echevarri, Luis 1938/05/05 Valle Ceb[r]eiro (?) Fila 7 núm. 16
Artigas, Juan 1938/04/12 No consta Rasa 3 Fossa 24. FET 9ª Bandera Aragón
Aznar Sancho, Francisco 1938/04/06-29   Rasa 2 Fossa 12. FET 9ª Bandera Aragón
Banma Herrera, Antonio 1938/04/06-29   Fila 9 núm. 13.
Báñez Serna, Hipólito 1938/04/24 Idulabarre (?) Rasa 6 Fossa 26. Illa Dreta. Regto. Flandes
Barberá Bouza, Jaime 1938/04/06-29   Rasa  4 Fossa 3. Regto. Mallorca 38 Bat.
Barreno García, Isidoro 1938/05/05   Fila 7 núm. 19
Bautista, José 1938/05/03   Rasa  1 Fossa 11/ Fila 7 Sep 19. Presoner
Bengoechea Cabello, Lucio 1938/05/18 Àvila “Llevado”
Bernal P., Pascual 1938/06/03 Cieza (Múrcia) Fila 11 núm. 13. Presoner
Blanco Sánchez, Juan 1938/04/14 No consta Rasa  4 Fossa 21. Artillería Pesa 3-149/35 2ª Bat. “Valle de los Caídos”
Blans Molcón, Domingo 1938/04/15 Terol Rasa  6 Fossa 2. Carros de Combate 2º Grupo 5ª Bat.
Boig, Francisco 1938/04/06-29   Rasa  5 Fossa 29. Artillería Montaña Mayores 38ª Bat.
Bonals, Jaime 1938/04/30   Rasa 1 Fossa 3. Regto. Flandes 3ª Bat. Número xapa 14.438
Bonceles, Ramón 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 9. Escolta del Coronel Salas
Borabia Dominguez, Ángel 1938/04/06-29   Exhumat. FET 9ª Bandera Aragón
Bravo Gutiérrez, Ramón 1938/04/20   Rasa 6 Fossa 6. Regto. Illa Dreta. Regto. Flandes
Cabenco, Leónidas 1938/04/06-29   Rasa 1 Fossa 2. Regulares Melilla
Cacheiro Hevia, Pedro 1938/04/12 No consta Rasa 5 Fossa 18. FET 9ª Bandera Aragón
Calonji, Pedro 1938/04/06-29   Rasa 2 Fossa 8. FET 9ª Bandera Aragón
Campos, Julio 1938/04/12   Rasa 2 Fossa 21. Illa Dreta. Carros de Combate 10º Bon. 55 Cía.
Cano González, Francisco 1938/06/03 Cinco Villas (Osca) Fila 11 núm. 16
Cantero, Esteban 1938/04/06-29   Rasa 1 Fossa 10. Regto. Melilla nº 3 .”Valle de los Caídos”
Cao Santo, José 1938/04/27 No consta Rasa 7 Fossa 13. Zamora 29 3º Bon. Galicia 8ª Cía.
Carballo Magio, Damián 1938/04/06-29 No consta Rasa  4 Fossa 3. FET 9ª Bandera Aragón. Sergent
Carrascón Dito, Aurelio 1938/05/26 Bardallur (Saragossa) Fila 10 núm. 24. FET 1ª Bandera Aragón
Cauto Rodríguez, Francisco 1938/04/06 Algeciras (Cadis) Rasa 3 Fossa 1. Carros de Combate 10º Bon. 2ª Cía. Caporal
Cerviño Brufau, Jaime 1938/05/15 Ferrol (la Corunya) Fila 9 núm. 9. Número fitxa 126. ”Valle de los Caídos”
Cifuentes Martínez, Demetrio 1938/04/14 Ribadesella (Astúries) Rasa 6 Fossa 9. Illa Dreta. Regto. Burgos 31 5º Bon.
Colomar Colomar, Bartolomé 1938/10/12 Eivissa (Illes Balears) Fila 12 núm. 15. Regto. Infantería de Palma de Mallorca 36.”Valle de los Caídos”
Cotarelo Villabrille, José A. 1938/04/12 No consta Rasa 2 Fossa 6. Grupo Sanidad Mar. C. E. Galicia
Crosas Masramón, Eudaldo 1938/04/15 Els Hostalets d’en Bas (Girona) Rasa 6 Fossa 4. América 23 8º Bon. 2ª Cía.
Cuebas Rodríguez, Ramón 1938/04/13 No consta Rasa 5 Fossa 27. 112 Bon. Div. 105 2ª Cía.
Cuevia González, Valentín 1938/05/19 Infiesto Fila 9 núm. 25
Denagre Martínez, José 1938/05/17   Fila 9 núm. 15
Díaz Morado, Serafín 1938/04/12 No consta Rasa 2 Fossa 5. Grupo Sanidad Mar. C. E. Galicia, Autoambulancias
Domingo Pérez, Juan Manuel 1938/05/17 Villadiego (Burgos) Fila 9 núm. 20
Domingo Valencia, Marcelino 1938/05/17   Fila 9 núm. 21
Domínguez Pache, Pedro 1938/05/12 Malpartida de Cáceres (Cáceres) Fila 8 núm. 26
Echevarría Martínez, Manuel 1938/05/12 Bilbao (Guipúscoa) Fila 8 núm. 25. “Llevado”
Echevarría Rivas, Demetrio 1938/05/04   Fila 7 núm. 17
Eguren Magasaga, Cesáreo 1938/05/13 Bergara Guipúscoa) Fila 9 núm. 8
Elcorobarrutia Gallastegui, Florencio 1938/04/19   Rasa 6 Fossa 7 Illa Dreta. “Llevado”. Regto. Flandes
Elorduy, Victoriano 1938/04/06-29   Rasa 1 Fossa 4. Regulares Melilla
Encina Blanco, José María 1938/04/12 No consta Rasa 5 Fosa 21. FET 9ª Bandera Aragón
Encina Blanco, Juan 1938/04/12 No consta Rasa 3 Fossa 23. FET 9ª Bandera Aragón
Errasquin Larrañaga, José 1938/04/14 No consta Rasa 5 Fossa 28. Exhumat. 1ª Div. Navarra 2ª Bon Montaña Artillería
Esperón Garcia De Paso, Florencio 1938/04/18 Montearagón (Toledo) Traslladat a Monteajarin (Toledo). 1º Regto. Infantería Zamora nº 29 Bon. 3º Cía. 3ª. Alferis
Febrero Adreba, Jaime 1938/04/06-29   Rasa 4 Fossa 2. Regto. Mallorca 38 Bat.
Fernández Amado, Avelino 1938/04/13 Llano de Burena (?) (Burgos) Rasa 6 Fossa 13. Burgos 31 2ª Cía.
Fernández Conde, Luis 1938/04/13 No consta Rasa 5 Fossa 30. Zamora nº 29 Bon. 13
Fernández Corral, Eugenio 1938/04/06-29   Rasa 6 Fossa 24
Fernández García, José 1938/04/06-29   Rasa 4 Fossa 5. Regto. Mallorca 38 Bat.
Fernández Llorach, José 1938/06/15 Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) Fila 11 Sep. 22
Fernández Serrano, Ojenundo 1938/04/06-29   Fila 9 núm. 6
Fernández, José María 1938/04/12 No consta Rasa 5 Fossa 23. FET 9ª Bandera Aragón
Ferreira de la Cruz, Ángel 1938/05/13   Fila 9 núm. 4
Ferrer Logrero, Gregorio 1938/04/12 Codo (Saragossa) Rasa 3 Fossa 7. FET 9ª Bandera Aragón. Caporal
Figut Fotats, Ramón 1938/05/06 Puigcebró (Barcelona) Fila 8 núm. 14
Fraile Poza, Tomás 1938/05/06   Fila 8 núm. 16
Francisco Cabeza, Sixto 1938/04/06-29 No consta Fila 10 núm. 6
Freire, Baltasar 1938/05/01   Fila 7 núm. 15
Fuentes Fuentes, Antonio 1938/04/12 No consta Rasa 2 Fossa 2. Grupo Sanidad Mar. C. E. Galicia
Fuentes Terceiro, Francisco 1938/04/22 No consta Rasa 6 Fossa 25. Infantería Mérida 35 4º Bon. 1ª Cía. Caporal
Galdeano Castan, Gregorio 1938/06/02 Saragossa Fila 11 núm. 12
Gallart Zapater, Vicente 1938/05/13   Fila 9 núm. 5
Gálvez Rubio, Máximo 1938/05/26 Armilla (Granada) Fila 10 núm. 23
García Caamaño, Herminio 1938/04/12   Rasa 2 Fossa 3. Grupo Sanidad Mar. C. E. Galicia
García Cabeza, Lino 1938/04/13 No consta Rasa 5 Fossa 24. 105 Div. 112 Bon. 2ª Cía.
García Gago, Bautista 1938/04/12 No consta Rasa 5 Fossa 20. FET 9ª Bandera Aragón
García García, Gabriel 1938/04/12 No consta Exhumat. FET 9ª Bandera Aragón
García Gómez, Bienvenido 1938/04/12 No consta Rasa 2 Fossa 22. Cazadores de Melilla
García González, Antonio 1938/04/14 No consta Rasa 4 Fossa 23. 1º Regto. Artillería Pesada 3-149/35 Bat. 2ª
García Marín, Bruno 1938/06/02 Daroca (Saragossa) “Llevado”
García Pérez, Anastasio 1938/04/13 Villaturiel (Lleó) FET de León. “Llevado”
García Robles, José 1938/04/12 No consta Rasa 5 Fossa 15. Zamora 2º Bon. 2ª Cía. 2º Regto. Infantería 29
García Román, Antonio 1938/05/06   Fila 8 núm. 13
García Ruiz, Manuel 1938/04/12 Benejúzar (Alacant) Rasa 3 Fossa 10. FET 9ª Bandera Aragón
García Senin, José 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 22. FET 9ª Bandera Aragón
García Soria, Emiliano 1938/05/04   Fila 7 núm. 18. “Valle de los Caídos”
García, Mariano 1938/05/20   Fila 9 núm. 23
Gargallo, Miguel 1938/04/12   Rasa 2 Fossa 18. FET 2ª Bandera de León
Garro Hernández, Tomás 1938/05/25 Vegallur (?) Fila 10 núm. 14
Gavilán Gómez, Nicolás 1938/04/17   Rasa 6 Fossa 16. Tercio Lacar 1ª Div. Navarra
Gil Corral, Santos 1938/04/20   Rasa 6 Fossa 10. Infantería San Marcial 2º Bon.
Gil, Pedro 1938/04/12   Rasa 3 Fossa 9. FET 9ª Bandera Aragón
Goiburu Arana, Eusebio 1938/04/28 Laguna de Cameros (La Rioja) Rasa 7 Fossa 7. Exhumat. Regto. Flandes
Gómez Gutiérrez, Ramón 1938/05/14 Ortuella (Biscaia) Fila 9 núm. 11
Gómez, Francisco 1938/05/08   Rasa 1 Fossa 5. Regulares Melilla
González Alba, Zósimo 1938/04/06-29   Rasa 4 Fossa 22. Artillería Pesa 3-149/35 2ª Bat.
González Almenara, Matías 1938/04/12 Rueda de Jalón (Saragossa) Rasa 1 Fossa 15. Artillería 9 Ligero. Caporal
González Grande, Maximiano 1938/05/09   Fila 9 núm. 2
González Royo, Ángel 1938/05/25   Fila 10 núm. 16
González Suárez, Constantino 1938/05/04   Rasa 2 Fossa 15. FET 9ª Bandera Aragón
Guerra, Federico 1938/05/20   Fila 10 núm. 2
Guillermo Portugo, Jaime 1938/05/08   Fila 8 núm. 20
Gutiérrez, Jesús 1938/05/16   Fila 9 núm. 10. 6ª Bandera de Carros nº 2
Hernández, Andrés 1938/04/14 No consta Rasa 3 Fossa 16. Artillería Pesa 3º Regto. “Valle de los Caídos”
Hevia Noriega, Agustín 1938/04/12 No consta Rasa 3 Fossa 15. 2ª Regto. Infantería Bailén 4º Bon. 3ª Cía.
Idigoras, Juan José 1938/05/16   Fila 9 núm. 18
Imaz Iraola, Ángel 1938/06/01 Errezil (Régil) (Guipúscoa) Fila 11 núm. 9
Ito Muxi, Clemente 1938/04/17 Lleida Rasa 2 Fosa 14. Infantería de Burgos 31 5º Bon. 2ª Cía. Caporal
J. C. 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 3. FET 9ª Bandera Aragón
Jergón Vicente, Serafín 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 17. Argel 27 2º Bon. 2ª Cía.
Jesús Collid, Mariano 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 6. FET 9ª Bandera Aragón
Juan 1938/04/06-29   Rasa 1 Fossa 6. Regulares Melilla
Laguerta, Marcelino 1938/04/12 No consta Rasa 2 Fossa 9. FET 9ª Bandera Aragón
Laso Segovia, Andrés 1938/04/17   Rasa 2 Fossa 13. 49ª Brig. Roja. “Prisionero enemigo”
Lázaro Miranda, Vicente 1938/05/26   Fila 10 núm. 21.
Legarrea Gasque, Urbano 1938/05/19   Fila 9 núm. 27. Illa Dreta
Lereño Rey, Antonio 1938/04/06-29   Fila 9 núm. 1
Liso Farcón, Pablo 1938/05/11   Fila 8 núm. 27
López Blanco, Antonio 1938/05/06   Fila 8 núm. 15. Exhumat
López Castillo, Benedicto 1938/04/14 No consta Rasa 5 Fossa 25. 1ª Div. Navarra Grupo 100 Bat. 18 Art.
López González, Gonzalo 1938/05/09 Medina del Campo (Valladolid) Fila 8 núm. 18. Infantería La Victoria 4ª Cía. 2ª Bandera. “Valle de los Caídos”
López Mangada, Miguel 1938/05/07   Fila 8 núm. 23.
López Tatán, José 1938/05/01 Santiago de Compostel·la (la Corunya) Rasa 7 Fossa 2
López Vázquez 1938/04/12   Rasa 3 Fossa 4
Maldonado Usero, José 1938/05/26   Fila 10 núm. 25
Manero, Luis 1938/04/06-29   Rasa 1 Fossa 8. Regulares Melilla
Márquez Pérez, Leonardo 1938/04/12 No consta Rasa 2 Fossa 13. FET 9ª Bandera Aragón. Exhumat
Martín Hernández, Ignacio 1938/04/15 San Pedro de Bozal (Salamanca) Rasa 3 Fossa 14. FET Castilla 2ª Bandera. “Valle de los Caídos”
Martin Lara, Juan 1938/05/19   Fila 9 núm. 22
Martínez Carrasco, Isidoro 1938/04/15 Lile (Jaén) Rasa 3 Fossa 17. Ingeniero 22 Cuerpo. Presoner
Martínez Díaz, Julio 1938/04/15 No consta Rasa  4 Fossa 24. 1º Regto. Infantería Zamora 3º Bon. 2ª Cía.
Martínez Escribano, Esteban 1938/04/29 Cueva de Agreda (Sòria) Fila 7 núm. 14. Illa Dreta
Martínez González, José 1938/06/09 Castelló de la Plana (?) Fila 11 núm. 20
Martínez López, Silvino 1938/04/12 Casas de Benítez (Conca) Rasa 3 Fossa 8. FET 9ª Bandera Aragón
Martínez, Luis 1938/04/28 No consta Rasa 7 Fossa 10. 1º Regto.  Flandes 5 2º Bon. 4ª Cía. Caporal
Martoral, Juan 1938/04/06-29   Rasa  4 Fossa 8. Regto. Mallorca 38 Bat.
Masías Santana, Manuel 1938/04/30 Las Palmas de Gran Canaria Rasa 7 Fila 8. Illa Dreta. Regulares Melilla 4º Tabor 3ª Cía.
Matias Sobrido, José 1938/05/18   Fila 9 núm. 24
Mayol Fuyan, Antonio 1938/04/06-29   Rasa  4 Fossa 1. Regto. Mallorca 38 Bat.
Méndez Rodríguez, Fortunato 1938/04/15 Borrenes (Lleó) Rasa  3 Fosa 18. Regto. Infantería Burgos 31 5º Bat. 5ª Cía. “Valle de los Caídos”
Méndez, José 1938/04/22   Rasa  6 Fossa 20. Zamora 29 5º Bon. 3ª Cía.
Menéndez González, José Ramón 1938/04/12 Villallana, Lena (Concejo de,) (Astúries) Rasa 2 Fossa 20. FET 9ª Bandera Aragón
Monteagudo, Constancio 1938/04/22 Paracuellos de Jarama (Madrid) Rasa 6 Fossa 22. Illa Dreta. Carros Combate 10 Bon. 3ª Cía.
Montecelos Loureiro, Leopoldo 1938/04/25 Narla (Parroquia de), Friol (Lugo) Rasa 7 Fossa 5. Zamora 29 5º Bon. 1ª Cía.
Montes Notario, Manuel 1938/04/14 Villarino de los Aires (Salamanca) Rasa  5 Fossa 1. Carros Combate 10º Bon. 29ª Cía.
Morro Jarque, Miguel 1938/04/16 Puerto de Santa María (Cadis) Rasa 6 Fossa 5. Regto. Melilla nº 3. Sergent
Moure López, Jesús 1938/04/12 No consta Rasa 2 Fossa 1. Cuartel Gral. del Cuerpo de Operaciones E. Galicia. Alferis Capellà
Moure Rodríguez, Benito 1938/05/20   Fila 10 núm. 9
Muñoz Franco, Pedro 1938/04/17   Rasa 2 Fossa 7. “Prisionero Ejército Rojo”
Muñoz Rubio, Horacio 1938/04/12 No consta Rasa 2 Fossa 17. FET 9ª Bandera Aragón
Nadador Jabonero, Jesús 1938/05/20 Bastana (?) Fila 10 núm. 8
Navarro Barnes, Teófilo 1938/04/18 No consta Rasa 6 Fossa 15. 57ª Brig. Presoner
Navarro Martínez, Juan 1938/06/05 Puerto Lumbreras (Múrcia) Fila 11 núm. 18
Orden García, Félix 1938/05/27 Cabrejas del Pinar (Sòria) Fila 11 núm. 2
Oyadique Olabe, Nicasio 1938/05/29   Fila 11 núm. 4
Palacios Ríos, Rufino 1938/05/30 Calasparra (Múrcia) Fila 11 núm. 5
Pancho, Sabino 1938/04/15 Torreledo Latón (Valladolid) Rasa  1 Fossa 25. Carros de combate
Pantiozo de la Madrid, Ángel 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 19. Melilla 3. “Valle de los Caídos”
Pellico Huerta, Ramón 1938/05/19 Cangas de Onís (Astúries) Fila 9 núm. 26
Pendones Cuesta, Manuel 1938/05/20   Fila 10 núm. 7
Perelló, Juan 1938/04/06-29   Rasa  4 Fossa 11. Regto. Mallorca 38 Bat.
Pérez Ansejo, Victoriano 1938/04/26 Imor (?) Fila 7 nª 12. Illa Dreta. Bailén 4º Bon. Ametralladoras.
Pérez Caballero, Félix 1938/04/13 No consta Rasa  4. 2ª Bandera FET Castilla
Pérez Pérez, Cándido 1938/04/12 No consta FET 9ª Bandera Aragón. Exhumat
Pérez Pérez, Modesto 1938/04/19   Fila 8 núm. 22
Pérez Salguedo, Carlos 1938/04/12   Rasa  2 Fossa 24. Sanitario de Grupo Sanidad Mar. CE Galicia
Piedra Andres, Gregorio 1938/04/12   Fila 3 núm. 3. 10 Bon. 1ª Cía. Ametralladoras
Pinedo Ocio, Hipólito 1938/05/16   Fila 9 núm. 17. “Valle de los Caídos”
Plaza Fernández, Anselmo 1938/05/25   Fila 10 núm. 15
Ponce Valdalizo, Saturnino 1938/05/19 Santorvás de Campo (?) (Valladolid) Fila 9 núm. 19. Tercio de Montejurra. “Valle de los Caídos”
Pons Santos, Vicente 1938/05/21 Manresa (Barcelona) Fila 10 núm. 12
Pozas Campos, León 1938/06/05 Alburquerque (Badajoz) Fila 11 núm. 19
Prats Prades, Antonio 1938/06/01 Vilafranca del Penedès (?) (Barcelona) Fila 11 núm. 10
Pujol Frauz, Gabriel 1938/04/06-29   Rasa  4 Fossa 10. Regto. Mallorca 38 Bat.
Purrina Afeira, José 1938/06/02 A Pobra do Caramiñal (la Corunya) Fila 11 núm. 14
Ramón Blanco, Eliseo 1938/04/12   Rasa  3 Fossa 22. FET 9ª Bandera Aragón. Caporal / 2º Bat. León. Serà Ramos Eliseo?
Ramón Legaz, Máximo 1938/04/12 No consta Rasa  2 Fossa 16. FET 9ª Bandera Aragón
Regades, Vicente 1938/04/06-29   Rasa  4 Fossa 4. Regto. Mallorca 38 Bon.
Renes Gornilla, Guillermo 1938/04/06-29   Rasa  4 Fossa 12. Regto. Mallorca 38 Bon.
Retamero López, José 1938/04/06-29   Rasa  7 Fossa 11. Zapadores Melilla 2º Bon.
Rey Cota, Francisco 1938/04/13 No consta Rasa  6 Fossa 18. Regto. Mallorca 38 Bat.
Ríos Pérez, Elpidio 1938/05/17 No consta Fila 9 núm. 16. 3º Bon. Regto. Arapiles
Riqueme, Manuel 1938/04/06   Rasa 6 Fossa 17. Flandes 1º Bon.
Robles Hernández, Juan 1938/05/20   Fila 10 núm. 3
Rodríguez Balboa, Ángel 1938/05/09   Fila 8 núm. 19
Rodríguez Mira, Damián 1938/05/15   Fila 9 núm. 14
Rodríguez Rodríguez, David 1938/04/15 No consta Rasa  5 Fossa 26. 3ª Bandera FET Galicia
Rodríguez Troteaga, José María 1938/04/12 No consta Rasa  3 Fossa 28. FET 9ª Bandera Aragón
Rodríguez Vázquez, Jesús 1938/04/06-29 No consta Rasa  2 Fossa 4. Grupo Sanidad Mar. C. E. Galicia
Rodríguez, Juan 1938/04/06-29   Rasa  2 Fossa 10. FET 9ª Bandera Aragón
Romanos Tajardo, Ángel 1938/05/24   Fila 10 núm. 20
Rosal Giménez, Andrés 1938/05/30 Lorca (Murcia) Fila 11 Sep. 3. (¿Rossell sep 6?)
Ruiz Salero, Manuel 1938/05/30   Rasa  2 Fossa 11. FET 9ª Bandera Aragón
Sabino Espárrago, Juan 1938/04/06-29   Rasa 7 Fila 4. San Quintin 4º Bon. 4ª Cía
Salgado Seco, Leonardo 1938/04/06-29   Rasa  4 Fossa 20. Burgos 31 5º Bon. 4ª Cía
Salvador Landino, Emeterio 1938/04/06-29   Rasa  6 Fossa 12. 1ª Brig. Navarra. 3ª Bandera FET
San Emeterio, Cayetano 1938/04/06-29   Rasa  1 Fossa 7. Regulares Melilla (pot ser Cesáreo San Emeterio Liaña 5/04)
Sánchez Fernández, Blas 1938/05/30 Quesada (Jaén) Fila 11 núm. 6
Sánchez Fernández, Ramón 1938/05/07   Fila 8 núm. 21
Sánchez Galnares, Francisco 1938/04/30 Caestro Rasa  7 Fossa 9. Illa Dreta. Tercio Montejurra 3ª Cía.
Sánchez Martínez, José 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 2. Bailén 4ª Bat. 2ª Cía.
Sánchez Tolcas, Salvador 1938/04/06-29   FET 9ª Bandera Aragón
Sánchez Zugelmo, Nicolás 1938/04/06-29   Rasa 6 Fossa 8. 106 Div. 111 Bon. 2ª Cía.
Sánchez, Urbano 1938/04/12   Rasa 2 Fossa 23. Carros de Combate 2º Bon.
Santos Pérez, Félix 1938/05/27 Tudela (Navarra) Fila 10 núm. 27. “Llevado”
Sanz Alfaro, Bernardino 1938/05/23   Fila 10 núm. 13
Sanz Ruiz, Antonio 1938/05/20 Molina de Aragón (Guadalajara) Fila 10 núm. 4
Saralegui Garay, José 1938/05/15   Fila 9 núm. 12
Sastre Perelló, Bartolomé 1938/04/15 Santanyí (Illes Balears) Rasa 6 Fossa 3. Illa Dreta. Grupo Obuses 105
Sense identificar 1938/04/06-29   Fila 8 núm. 24. Afusellat. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Fila 9 núm. 7. “Teniente Rojo”. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 2 Fossa 25. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 11. Núm. de xapa 265054. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 12. FET 9ª Bandera Aragón. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 13. FET 9ª Bandera Aragón. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 14. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 15. Núm. de xapa 475859
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 16. FET 9ª Bandera Aragón. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 18. FET 9ª Bandera Aragón. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 19. FET 9ª Bandera Aragón. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 21. FET 9ª Bandera Aragón. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 25. FET 9ª Bandera Aragón. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 4 Fosa 26
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 6. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 11. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 12. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 13. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 19. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 6 Fossa 23. Presoner. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06-29   Rasa 6 Fossa 1. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06   Fila 10 núm. 1. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06   Fila 10 núm. 18. Presoner ferit. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/06   Fila 11 núm. 17. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/12   Rasa 3 Fossa 5. Illa Dreta. Número de xapa 265.905. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/04/24   Fila 7 núm. 14. Illa Dreta
Sense identificar 1938/04/30 Afés [Fes (?) (el Marroc] Fila 1 núm. 3. Musulmà. Nº 14.438. Regto. Las Navas Cía. Indígena
Sense identificar 1938/05/05   Rasa 1 Fossa 1. Regulares Melilla. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/05/08   Rasa 1 Fossa (5?). Musulmà. Regulares Melilla. Núm. de xapa 8.642
Sense identificar 1938/05/13   Fila 8 núm. 9. “Teniente Rojo”. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/05/23   Fila 10 núm. 17
Sense identificar 1938/05/24   Fila 10 núm. 18. Presoner. “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/06/01   Fila 11 núm. 11. Presoner ferit.  “Valle de los Caídos”
Sense identificar 1938/06/03   Fila 11 núm. 15. Número de xapa 341.011
Sigueza Zaragoza, Jaime 1938/04/26 Lleida Rasa 7 Fossa 6. Illa Dreta. Presoner
Simón Herranz, Isidro 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 13. 150 Div. 101 Bon. 4ª Cía.
Suárez Fernández, Juan 1938/05/20 No consta Fila 10 núm. 10
Suárez Rodríguez, José 1938/04/06-29 No consta Rasa 7 Fossa 1. Zamora 29 15º Bon. PM
Tabuenca, Antonio 1938/05/24 No consta Fila 10 núm. 19
Tascón Rodríguez, Mariano 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 16
Tascón, Anselmo 1938/04/06-29   Rasa 3 Fossa 20. FET 9ª Bandera Aragón
Teixidor Planella, Juan 1938/05/31 Fuentes Begudas [Sant Joan de les Fonts (?) (Girona)] Fila 11 núm. 7
Tello Capesey, Juan 1938/04/06-29 No consta Rasa 2 Fossa 19. 9ª Bandera FET Aragón
Terezo López, Adrián 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 7
Tomás, Gabriel 1938/04/06-29   Rasa 4 Fossa 9. Regto. Mallorca 38 Bat.
Torre Quedo, Fermín 1938/04/06-29 No consta Rasa 2 Fossa 26. FET 9ª Bandera Aragón
Vaquero Llaneza, Ismael 1938/05/25 Pola de Lena, Lena (Concejo de,) (Astúries) Fila 10 núm. 22
Varela, Manuel 1938/04/06-29 No consta Rasa 4 Fossa 25. Zamora 13 Bon. 2ª Cía.
Vázquez Calo, José 1938/04/06-29   Rasa 5 Fossa 2. FET 9ª Bandera Aragón
Vázquez Maroto, Mariano 1938/06/14 Blascoeles (Àvila) Fila 11. Sep. 21
Vázquez Santos, Celestino 1938/04/22   Rasa 6 Fossa 21. Illa Dreta. FET 3ª Bandera Coruña Ametralladoras
Vela Guaron, Miguel 1938/04/12   Rasa 3 Fossa 26. Zamora 29 2º Bon. 2ª Cía.
Viano Domínguez, Emiliano 1938/04/06-29   Fila 9 núm. 3
Zueco Tejero, Fortunato 1938/05/22   Fila 10 núm. 11

[1]Arqueòleg.SArq-Serveis d’Arqueologia.
[2]Tècnic documentalista.UJI. Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.
[3]A més, també apareixen alguns civils (paisanos) que foren allí ingressats i finalment faltaren.
[4]Aquests apareixen al Document (Doc.) 1 com “exhumado” i al Doc. 2 com “llevado”.
[5]El descobriment el realitzàrem a una visita a l’AHEM (15 de febrer de 2007) de la mà de Julià Pastor Aguilar. Li agraïm des d’ací la seua ajuda i habitual col·laboració desinteressada.
[6]Aquesta es va realitzar amb l’objectiu de conèixer quins obituaris delsQuinque libriconservava l’arxiu entre els anys 1812 i 1917 (ja que aleshores un de nosaltres acabava d’excavar, parcialment, el cementeri Vell o del Puig de Morella, l’anterior a l’actual, que tenia aquests anys d’utilització).
[7]Duarte Martínez, Francesc-Xavier i Núñez Calvo, Gustavo. 2009: “Hospital Cívico-Militar de la Plaza de Morella: Algunas causas de muerte durante la Tercera Guerra Carlista”, a Manuel Polo Cerdá i Elisa García-PrósperInvestigaciones histórico-médicas sobre salud y enfermedad en el pasado(Actas del IX Congreso Nacional de Paleopatología; Morella, 2007). Grupo Paleolab & Sociedad Española de Paleopatologia, Valencia, pp. 97-113.
[8]Se sobreentén que al cementeri municipal de Morella en funcionament l’any 1939 que, per altra banda, és l’actualment en ús.
[9]Denominades als documents originalszanja(Doc. 1) ifila(Doc. 2). Les sepultures vénen assenyalades comfosaisepultura, respectivament.
[10]Hi ha un nombre sense especificar de soldats de la1ª División de Navarra, la identificació dels quals desconeixem  que sembla estigueren recollits, el seu dia, a una llista en dependències municipals l’abril de 1938. Aquests deuen de ser els que apareixen als volums 21, 22 i 23 que no estan a la llista delGrupo de Sanidad Militar del Cuerpo de Ejército de Operaciones de Galicia(Doc. 1).
[11]Originalment al Doc. 2:manzana.
 

Vols rebre les útlimes notícies del Grup al teu mail i estar al dia de les últimes novetats?

Butlletí de notícies

Envia'ns el teu mail!

* En cap cas usarem el teu correu electrònic per enviar cap tipus de spam. Tampoc el compartirem amb tercers. Amb l'enviament d'aquest formulari de subscripció acceptes la política de privacitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

Vols col·laborar amb el Grup? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

Fes camí amb nosaltres

    Desplaça cap amunt