LogoGRMH

Testimoniatge anònim

Nom i cognoms: Anònim
Data de naixement: 
Data d’entrevista: Anys 90
Lloc de l’entrevista: Castelló
Nom de l’entrevistador/a: Luís Pérez Lobo i Maria
Localitat, poble i comarca de naixement: Castelló, Plana Alta
Llengua vehicular: Valencià
Descriptors temàtics:  Guerra civil, bombardejos i refugis, vida quotidiana
Observacions: donació

TRANSCRIPCIÓ

R: metros que necessitaven per a buscar el pla. Entonses buscaven que totes les tres boques se encontraren i, a part n’hi havia com uns banquets

P: ¿Si, uno de esos corridos?

P Sí, uns bancs de això, però la gent agarrava coixins o lo que fora, banquets i s’assentaren en els bancs aquells

P: ¿En este no se hicieron así más bien tipo departamentos para meter colchones dentro, algo…?

R: en este no. Pero ací, en el d’ací del carrer Segarra si perque una senyora se va preparar un quart… el quartet per a donar a llum

P: Bueno, pues muy bien, pues esta señora es MariCarmen “la carnicera”.

R: Sí. Esa, Ella.

P: De ella fue el cuarto que prepararon. Es que estuve hablando con ¿Cues? Que somos… que es muy amiga de la mamá. Entonces ella fue a uno de los… refugios… uno de los paritorios

R: Sí [ininteligible] Perquè estaven esperant a que donara a llum. Es que MariCarmen estava al costat de l’altra casa que tenia la boca (…) la del cantonet és la de Mari Carmen,la del cantó és la de Mari Carmen i la del costat cap ací, que té dos miradors es la de mon tio…[ininteligible] lo que té ahí es la carnisseria,y tot això

P: Bueno, entonces estas… eran así y no había ni cocina, ni armarios… ni nada en estes…

R: No, en esta no hi havia ningú d’això ni en este ni a un costat ni cap al altre

P: No se hacía ni sala ni siquiera,todo era pasillo

R: Crec que no, crec que no, no te lo vull assegurar, pero crec que no. Les escales baixaven i entonses per un pasillo, o dos, o los que creien més o menos la gent que era del carrer

P: ¿En este hubo algún maestro de obras o algún carpintero de la calle que fue el que lo dirigió o no lo dirigió nadie? (…) Ya no se acuerda de nada

R: ay, no, entonses [ininteligible] hasta [ininteligible]

P: [ininteligible] podemos conseguir algunos, sí. En este no, no se acuerda de nada. ¿Había madera? Nada, se hacían sólo los…

R: Los escalones

P: Los escalones de barro

R:

P: Y luego otra cosa, eh… ¿puertas? Tampoco. La boca de las casas sin puerta ni nada, entraba y…

R: Posaven una trampa pa que no caigueren els crios però aixina no [ininteligible] havien cinc xiquets, entonses el pare posava el carro damunt i alli una capa molt forta amb uns forats per a que respiraren

P: Bueno, eso. Luz tenía?

R:

P: Luz también. Duró toda la guerra. durante toda la noche

R: Sí. Sí

P: Eh… ¿Y que eran? Llevaban por toda la casa un hilo

R: Un hilo… llevaban y ponían bombillas de vez en cuando

P: Enganchadas como en un clavo

R: Sí [ininteligible] la gent se vera i entonses ja agarraves, casi per regla general jo recorde que me vaig deixar un coixí [ininteligible]

P: Claro

R: Perquè, claro per no agarrar cada vegà que te’n baixaves al refugio agarrar el coixí

P: Aparte de eso, ¿ropa o algo bajaban?

R: No

P: Nada, cada uno iba vestido con la suya

R:

P: ¿Escondieron a alguien en este?

R: [ininteligible] d’ací del carrer Tosquilla. Entre el carrer Tosquilla i Sagrada Familia ahí si que en la cantonera van matar a un home per eixir del refugio. Va eixir del refugio i va començar a dir: “¡ Viva Cristo rey!” i el [ininteligible]

P2: Això seria ja [ininteligible]

R: Entrant els nacionals

P2: un moment, un moment nos interesaría saber si el cuerpo este que apareció un año, o sea, en 1935 a veintiun metros de profundidad allí en el agua entonces, el refugi, ¿a que profundidad está?

R: Ah, això si que no ho sé però

P: unos cuatro

P2: No lo sabrás

R: cuatre o cinc només

P: nueve

P: A mitad de camino a lo mejor, nueve o diez metros

R: Sí, baixaben un muntó d’escales

P2: [ininteligible] No había ningún problema, o sea, con escalarlo…

R: Sí. Una vegà va eixir una miqueta de pedra però més que res terra

P: [ininteligible] trabajaba?

R: D’ací del carrer?

P: Sí, sí

R: La filla la [ininteligible]

P: Pero pagándole algo o?

R: No, no, no

P: ¿En que época se hizo este?

R: Ai, pues no més va ser el primer bombardeo no [ininteligible] molt de temps

P: [ininteligible] de los antiaéreos de los que sólo estaban hechos con troncos de árboles y con paja o con algo así. Porque, por ejemplo ese [ininteligible] en la plaza Isabel la Católica, antes de que se hicieran los profundos en tierra, hubieron unos que se llamaron antiaéreos que eran sólo con troncos de árbol tipo para refugiarse de los aviones.

R2: No sé yo

P: ¿No? No se acuerda de eso

R2: [ininteligible]

R: Ell estaria en la casa

R2: [ininteligible]

R: [ininteligible] de Marco

R2:[ Ininteligible]

R: Eixe encara estaves tu que ací al costat de un senyor que era policia, claro, ell enseguida va notar que eren [ininteligible] d’això i mos dia a la gent que no baixaren que no isquerem al carrer [ininteligible] i la meua germana va baixar tots el matalàs de casa per a posar-los a la porta i [ininteligible+ carrer i mosatros amagaes

R2: Ara també

R: Ara també mos amagarem però es que entonses era el no saber les coses. Perquè els que se van tirar al carrer són els que van morir com la tia de la carnissera, l’auela, i la germana de [ininteligible] que va morir en el primer bombardeo. L’auela, después un senyor que vivía en el corretger eixos van ser…

R2: I la gent…

R: I la gent [ininteligible]

R2: I la ‘Hidro’

R: I después un senyor que era [ininteligible] del carrer Sant Roc. Eixo va ser en el bombardeo del carrer Sant Roc que entonses ja n’hi havia un refugio en el carrer Sant Roc

P: No se acuerda de las fechas del barco

R: No

P: No se acuerdan tampoco del tiempo…

R: Jo tenia dos anys però són coses que les vius i te’n recordes mentres vius

P: Pero de las fechas del refugio ya fue a última hora

R:

P: A última hora. ¿fue el último invierno?

R: Pues no crec, no, no [ininteligible] en l’alqueria de mon pare i lo que tu dius tapades en rames de llenya [ininteligible]

P: ¿que dónde estaba la alqueria?

R: Estava en Albalat, lo que es la finca de San Isidro allí havia un [ininteligible] estava en eixa casa al camp però el segon bombardeo va caure molt propet d’on estavem mosatros. Entre la nostra alqueria, la casa de camp que teniem i San Isidro

R2: buscaven [ininteligible]

R: Buscaven [ininteligible]

P: Pero no se acuerda [ininteligible]

R3: [ininteligible] vam anar a una masia i mos van deixar a mosatros tots carregats al meu home i a mi perquè cuidaren els conills. I vam anar [ininteligible] cap avall [ininteligible] mos va pillar un bombardeo alli [ininteligible], eh?

P: [ininteligible]

R: Con la Cruz Roja

R2: I buscava el polvorin i la casa de la [ininteligible]

R: Muy bien

P: VillaDolores

P2: Ells no sabien que estava allí perquè no la bombardearon nunca.

P: No

R: Però ací lo que més bombardejaren era el Pont de Villarreal

P:

R: Era lo que més

R2: El pont de Villareal

R: El pont de Villareal

P: A ver, entonces de los antiaéreos nada. Y de la época no me sitúa ni si era invierno, ni si en verano cuando construyeron, ni el tiempo que estuvieron para hacerlo, nada. Cuando se tenían que reunir, ¿qué hicieron, alguna reunión?

R: Pues que no seria [ininteligible+ perquè mosatros estavemn en la alqueria i quan se va estallar la guerra, van vindre els guàrdies del camp, que moltes vegades venien allí a assentar-se de nit, entonses hi havien guardies de nit i van dir: “Pepe, ves-te’n a casa no siga cosa que algú te vullga malament i vinguera una nit i vos matara a tots.” Entonses, mon pare va agarrar el carro i mos van vindre. Quan vam arribar a casa estaven cremant la iglesia. Tots els sants de la iglesia els estaven cremant. Emportant- se, que es van emportar la mare de déu d’ací d’este carrer, la de baix, totes. I estaven cremades. Mos van posar ja dins de casa però aixó era en juliol crec que era o per ahí. Crec que era, no t’ho puc dir cert perquè mosatros estaven en l’alqueria d’estiu, hivern mos venien a casa. I, quan va ser el bombardeo de barco primer, el bombardeo de barco, entonses al dia siguient mon pare mos va agarrar [ininteligible] als bombardeos perquè [ininteligible] van escomençar a…

P: Luego…

R: I aquí també en teniem uno

P: [ininteligible]

R: Por eso te digo yo que, casi casi,porque el refugio se deguera fer al principi perquè mosatros era la segon vegà quan vam tornar i mon pare ja ne va fer un en la mateixa finca

P: Pero en la finca. Digo los de casa

R: Los de casa degueren ser a lo millor un any, o una cosa aixina o dos

P: En invierno del 37

R: Una cosa aixina

P2: y dura… no llega a dos años

P: No llega a dos años

P2: No llega, ¿eh?

P: Entonces, casi sería…

R: Va ser fer els del que van fer els de l’ajuntament, diguem, i acto seguit les cases escomençar ja tot seguit a fer-se’n un perque claro quedaven … a la placeta no estàvem ningú, i ahi detrás dels frares tampoc, però ja te tenies que desplaÇar, entonses ja [ininteligible] per un carrer per dos boques per a que no se ajuntara una en l’altra.

P2: Entonces esos primeros del ayuntamiento que se hiceron, ¿dónde están esos, lo recuerdan?

R: Uno aquí detrás en la placeta esta que hay en Ronda Vinatea

P: El que están en las palmeras que nos señalaron los bomberos

R:

P: ¿No están las palmeras altas ahora?

R: Sí, que es on està el banc, La Caixa i tot això. Después el altre ací davant en lo que es la Casa de Socorro a on estàn los de la tercera edad, eixos són el que jo conec [ininteligible]. I el jardí també n’hi havia una tercera però no sé a on.(….) [ininteligible] lo que es la placeta eixa de

P: Luego, cuando tenía una vez terminada la guerra les dijeron de taparlos o aguarlos o nadie les dijo nada?

R: Nada

P: Nadie dijo nada. Y luego, de cómo trabajaban, a ver, ¿se hizo alguna reunión entre los vecinos para…?

R: Si, se feien les reunions…

P: Eso sería su padre, ¿no?

R: [ininteligible] mon pare, els meus germans ja quedaven i feien turnos perquè claro interesaba que quan antes se fera millor. Entonses, els homes que feien el d’això feien turnos. Les dones igual, a traure els cabassos

P: ¿Y por la mañana tocaban alguna campana o algo para que salieran a trabajar?

R: No, no. Per eixemple pues no anava al camp [ininteligible] faena o fer lo que fora, pues entonses [ininteligible]

P: [ininteligible] los carros los usaban para sacar la tierra o la tierra se quedaban en la acequia?

R: No, no, Se sacó

P: Se sacó toda. Y la llevaban generalmente donde tenían alquerías, huertos y eso… ?

R: [ininteligible] dnde tiraven la terra ja no ho sé

R3: A lo millor al carrer perquè eren carrers de terra

R: No, perque es que era molta cantitat[ininteligible] una boca hasta el mig del pati eixe, después una altra boca hasta el mig del carrer, luego l’altra que cruzaba i l’altra que cruzaba, pues medies galeries devien d’haver

P: Pero desde [ininteligible] la tierra se ve

R: si, n’hi havia molta terra i mira

P: La tierra cree que la llevaban hacia las alquerías, o para los huertos…

R: I era per a benefici de tot el carrer. O siga que no miraven si una picava més o si un altre picava menos, era una cosa que(…)

P2: La herramientas que se utilizaron eran particulares, de los particulares?

R: Aqui en esta calle [ininteligible] todos tenían de todo. Tenían picos, tenían palas, tenían de todo (…) la ferramenta peró…

R2: No, pero este barrio ha sigut

R: No perquè la llaurança s’acabat molt però de cara al oficial que hi havia a este carrer. Hi haien déu. Es possible que només estara la familia d’ell en tot el carrer (…) Totes, totes

P2: [ininteligible]

R3: I así pues iba recorriendo [ininteligible]

P: [ininteligible] vecino, bueno

P2: Entonces, el sistema de sirenas?

R: El barco era una senyal i el de avió una altra, per eixemple… era més vegades

P2: ¿perdona? No, está funcionando

P: Está funcionando? No veo yo. ¿Era una pitada larga el barco?

R: No sé si era el barco però les pitaes eren diferents per a la gent saber si era de barco o era de avió. Tocaven a lo millor tres pitaes, o bé eren llargues o bé eren curtes

R2: [ininteligible]

R.: Jo no ho recorde peró la gent enseguida: era el barco! Per les pitaes

R2: dic jo perquè de barco només [ininteligible]

R: Dos, dos

P: ¿dos? (…)

R: Va haver aquell i l’altre estaven mosatros en el camp que es el que buscaven el polvorí de Sant Isidro

P2: [ininteligible]

P: Sí, dos gemelos Canarias y el Baleares pero en esta zona atacó más el Baleares

R2: Aquí va a atacar, no va haver cap mort peró arrancar tarongerns en en soca de la arrel per caure la bomba allí i soltar-ho [ininteligible] perquè van caure a uns 200 metros… el polvorí buscaven

P: Y cuando había que salir del refugio que ya había acabado el bombardeo, ¿volvían a pitar? Tampoco se acuerda

P2: ¿cuántos toques? Si se acuerda…

R: No me’n recorde. Sé que eren unes més llargues i altres més curtes.

R3: Crec que eren tres toques

R2: Tres toques eran de avión

P: Tres toques de avión?

R2: Tres toques tocaban un avión

P: y cuando [ininteligible]

R: [ininteligible] no sé no me’n recorde peró después tornaven a tocar peró ja no era igual que quan l’avís del bombardeo

P: Bien. Bueno vamos a ver lo de los señores estos de la Lute que estavan en el campanario

R: [ininteligible]

R3: Yo no comprendo el porqué cogian personal de…

P: [ininteligible] no se acuerdan

R3: Hombre, yo sí que me acuerdo porque los conocía a todos

P: Sí, sí

R: Ton pare també anava?

R3: Estaba mi padre, Ramón, Juan, estaba…

R2: Ton pare tenía el turno de les dos

Joaquín Mas

P: Diga los nombres bien porque así nos acordaremos. Joaquín Mas porque su padre era también Manolo Devís… ¿el segundo apellido era? Manolo Devís Esteve

R3: Esteve. Ese le pilló un [ininteligible] le hicieron bajar y el bajó y quería entregar la llave al ayuntamiento [ininteligible] porque si no le pegan dos tiros también

P: Entonces estaba él, el abuelo Ramón y alguien más?

R3: Joaquin Mas, estaria Gallen (…)

R2: [ininteligible]

P: Porque si estaba su

R3: [ininteligible]

P: Claro

R3: [ininteligible]

R2: si mosatros no vinguen a buscarnos [ininteligible] i jo estavem gitats. I entonses va vindre un del tribunal de menors que Tomas va estar entonses (…) camí preparat i mos n’anem a València i a esacape…

P: ¿eso te acuerdas a que hora era de la noche o…?

R2: Mañana

P: Por la mañana

R2: Mañana, serían las últimas nuee de la mañana mare que jo estava en estado de 4 mesos de la meua major i diu: “Ves-te’n en la xiquilla que a on té que anar a un puesto descongut que no coneix a ningú, lo que le puga passar.” I mos va fer anar a la meua germana, a mosatros i a ma mare en mosatros.

P: Y eso era por la mañana. Y tu padre había trabajado, digamos, la noche antes.

R2: De dia, hasta las diez. Ese día entraba a las dos

P: ¿Y entró o no entró ya?

R2: Sí, sí. Si entró. La última llamada de sirena creo que fue la de él

P: La de él por la noche, por esa tarde

R2: Muy bien, primero entraron

P: Y eso era el día doce?

R2: Primero entraron los moros y luego volvieron a salir

R: Hiceron carretera

P: Eso sería el día doce?

P2: [ininteligible] el dia 13 seguro o sea antes, el dia 13 de junio

R: Hasta el último día estuvo él en

P: Tú padre también, no?

R3: [ininteligible]

P: Que cuando entraron

R3: Cuando entraron los nacionales [ininteligible]

P: Muy bien, que no tenía por que ser la última sirena si no que él estuvo con los nacionales. ¿y eso no se acuerda si fue por la mañana o por la tarde, no se acuerda? No se acuerda. Porque él ya no estaba aquí

R: Ho sap perquè [ininteligible] a son pare

R3: y me tuvo que pasar [ininteligible] y lo único que recuerdo que cogí a mi padre y a mi madre y les dije: “Pase lo que pase de casa no salen, no se vayan a aventurar por ahí que no sabe ni donde iban aunque padre tenga familia en Valencia y en Bétera y en Paterna ustedes no salgan de casa

R2: A mosatros mos van descarregar a la plaça de bous

R: D’ací? O València

R2: A valència

R: A la plaça de Bous

R2: A València mos van descarregar a la plaça de bous. I ern aixó no sé si va ser ma mare, va cridar a una [ininteligible] de casa que vivien en València que havia estat de encarregà ací a la fundició de… i mos van anar (…)

P: Bueno, vamos a continuar con lo de su padre. Entonces no se acuerda del turno que hacía, si era turno de mañana o de tarde? Porque la abuela asegura que siempre estaba el abuelo Ramón por la tarde, entonces a lo mejor sería por la mañana o por la noche, no se acuerda de todo eso

R: [ininteligible]

P: Pues si estaba fijo, los otros también… No lo sabe, es que como la Lute no tiene archivo no lo podemos saber. Vale, entonces si se acuerdan de como estaba dividido y eso que me comentaba que es muy interesante. No sabe por qué iban los de la Lute a hacer las guardias allí ni nada

R3: Pues eso porque el ayuntamiento le pidió a la empresa que los [ininteligible] lo hacia también La Lute [ininteligible]

R: Entonses, Manolo, quan treballaveu en la Lute era la viuda..?

R3: Havía altres companyies allí. Eran tres compañías allí, eran la conversió Bética

R2: [ininteligible]

R3: La de García era la hidroelectrica española y hidroeléctrica de Millares la de Luis Vives

R2. En Onda estavem mosatros al riu (…)

P: Vamos a ver si contiunuamos un poco sino la liamos también. Entonces la abuela me dice que cobraron normal de la Lute hasta el final todos los meses sin problemas. Y luego terminaron las sirenas y volvieron a pasar…

R3: [ininteligible]

R: Dinero mal [ininteligible] el banco

R3: A mi me dijeron que la empresa me pagaría y estaba Paco Granell a les oficines [ininteligible] ací a València [ininteligible] amigo Paco [ininteligible+ y el pobre chico cobraba todos los meses por mi y me lo depositaba. Y cuando vino la guerra le dije: Paco de aquello que? Y dice [ininteligible]

P2: [ininteligible] bueno pero no entiendo yo porque tú tenías una cantidad que había ingresado en el banco

R3: Claro

P2: Es que apartir de eso de pasaría todos los dineros

R: Aún tengo yo los billetes [ininteligible]

P: Sí?

R: Si son malos para ellos o para mí, para ellos también

R3: [ininteligible]

R2: Però la plata la vam tindre que portar pa menjar.

R: 7 duros que tenia el meu home de plata en la cartilla militar, les vaig gastar al Pont de Fusta de València pa comprar [ininteligible] i llet pa la muea xiqueta.

R2: Mosatros ací feien un déposit, tres o cuatre veïnes, fein un déposit que tot el any posavem un duro. Un duro entonses era amuntó, eh? I antes de acabar_se, o siga a punt de estallar la guerra mos van partir, posavem el duro a gener i al nadal traiem el disposit que posavem les veines, peró com no volien emportar-se pes li van dir a ma mare: “ A mosatros dona-mos paper i no mos dones plata” I aquella plata va ser la que mosatros mos van [ininteligible]els unics diners que no vn eixir, lo demes mos va eixir tot. Entonses mos vam anar, crec que era al casino antic

P: El que está en el ayuntamiento?

R: Al costat, no sé ni lo que era, allí portavem els diners, portaven els diners i [ininteligible]

R3: A mí me cogió [ininteligible]

P: De lo que era la Lute y lo de las sirenas estuvieron durante toda la guerra allí… se tocó… Hacían turnos y… ¿Alguna cosa más? De eso, de lo que eran las… Era la habitación arriba de la cárcel ¿No? La habitación donde estaban los… la gente de la Lute trabajando.

R: [ininteligible]

P: ¿Los mandos?

R: Estaven en la última finestreta [ininteligible/fallo de audio]

P2: No tocar, peligro de muerte…

R3: Con los mandos…

P: Los mandos llegaban allí…

P2: Entonces no había más que una campana, por que las demás las habían tirado 

R3: Yo estaba en las líneas[ininteligible] ellos tenían que subir arriba a tocarlas. Hasta allí arriba [ininteligible]

P: Y siempre estaban solos, ¿no? solo uno, vale… [ininteligible]

R3: [ininteligible]

P2: O sea, que la señal para que la central quitara o diera la luz era la sirena que tocaba un empleado de la Hidroeléctrica en el campanario

R3: Sí, sí, sí

R: La tocaven. [ininteligible] Tocaven la sirena pera a que acudiren els bomberos, que entonses els bomberos no estaven fijos.[ininteligible] 

P: Sí, sí sí.

R3: Después de la guerra tocaban hacer [ininteligible] y según el distinto que estaba y tocaba tantos toques

R:També tenien una contraseña segon els ‘tocs’ alguien si el colp era més fort o era menos. Perque aixina acudien més gent o menos. [ininteligible] perque a lo millor havien dos de guardia.

R3: Dos de guardia…[ininteligible]

P: Pero hay gente que está bien…

[ininteligible]

R3: [ininteligible] por ir a misa… porque iba a misa los domingos…

P: Al barco

R3: Por barco…

P: Cogieron el ejército a gente de este tipo… intelectuales, ¿no?

R: Per que eren d’iglesia, o per lo que foren, anaven al barco [ininteligible] i van matar a un… van matar no, van deixar un xic ferit que ell va fer-se el mort, li van deixar com a mort. I aquell xic, quan ja se’n van anar tots, va agarrar i, a arrastrons, se’n va anar a casa sa mare viuda i se va poder salvar. Pero es que sa mare, vida, va pujar al poble, el va denunciar i entonses el van matar.

P: Uuuyyy…

R: Jo me’n recorde [ininteligible] els tirs d’on estàvem quan els mataren a la platja [ininteligible]

P: ¿El van dur damunt dels camions?[ininteligible]

R: clar, venien aixina pel camí la mar i pegaven així pel carrer del [ininteligible]

P: Aparte de esto, los organismos públicos [ininteligible] donde estaban… por ejemplo, el ayuntamiento que pasó al casino, o por ejemplo…

R: El ajuntament jo sempre el vaig recordar… al ajuntament. Lo que jo no sé es el per qué ho feren tot tan… que no més volien els diners… de plata… que no sé si allí hi van fer com un banc o qué

R3:[ininteligible] los juzgados…

R: Quan els ‘nacionals’… Lo que es el jardí de…

P: Vamos a ver, cuando estuvieron el último mes de septiembre después de todo, en Castellón… En el ayuntamiento republicano [ininteligible]

R3: Lo que estaba en el casino era el Frente Popular

P: El Frente Popular, que fue el último ayuntamiento de Castellón ¿De eso se acuerda?[ininteligible]

Vols rebre les útlimes notícies del Grup al teu mail i estar al dia de les últimes novetats?

Butlletí de notícies

Envia'ns el teu mail!

* En cap cas usarem el teu correu electrònic per enviar cap tipus de spam. Tampoc el compartirem amb tercers. Amb l'enviament d'aquest formulari de subscripció acceptes la política de privacitat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

Vols col·laborar amb el Grup? Tens alguna proposta?
Digues la teua!

Fes camí amb nosaltres

    Desplaça cap amunt